Bistand i salgsprosessen

Det er flere årsaker til hvorfor bedrifter velger å outsource hele eller deler av salgsprosessen til oss.

  • Bedriften har begrenset tilgang på ressurser
  • Bedriften er produkt- og brukerorienterte og mangler salgskompetanse
  • Bedriften ønsker avlastning av egen salgsavdeling
  • Bedriften vil bruke egne medarbeidere på annet enn salg
  • Bedriften ser at vi kan gjøre mer for dem på salg enn de selv kan 
Bistand i salgsprosessen er kjerneområdet i Insale. Vi ønsker å være en fleksibel samarbeidspartner som viser høy grad av løsningsorientering og resultatoppnåelse. For oss er det viktig at samarbeidet gir våre oppdragsgivere en merverdi.

Hvor i salgsprosessen kan vi hjelpe til?

Prospektering

Vi identifiserer og lager kontaktlister med prospekter/leads som sammenfaller med oppdragsgiverens ideelle kundeprofil.
Hvilke verktøy vi bruker for å prospektere avhenger i stor grad av kundegruppen vi retter oss mot. Men hovedsakelig bruker vi 
Proff Forvalt og LinkedIn Sales Navigator

Markedsmateriell

Tilgjengeligheten på konsistent og relevant innhold er helt nødvendig for å lykkes med salg i dag. Det bør være en enkel og brukervennlig nettside tilgjengelig for de man tar kontakt med, og man bør også ha tilpasset markedsmateriell for den aktuelle henvendelsen. Vi hjelper våre oppdragsgivere med å få på plass nødvendig markedsmateriell om de ikke allerede har dette. Alt fra nettside til PDFen som følger i mailen til beslutningstakeren du ønsker et salgsmøte med.

Leadsgenering

Når kontaktlistene er klare legger vi de inn i vårt CRM.
I Insale bruker vi Hubspot som utgangspunkt for våre tjenester.
Her loggfører vi alle aktiviteter som gjøres mot leadsene. I samarbeid med oppdragsgiver har vi fastsatt vilkår for hva som er å anse som kvalifiserte prospekter og ikke. Situasjon og behov hos prospekt er nemlig ikke alltid noe vi vet nok om før vi har tatt kontakt. Derfor har vi vilkår som bør oppfylles for at videre dialog skal være hensiktsmessig. I Insale er vi opptatt av at møtene vi avtaler er kvalifiserte, slik at verken våre medarbeidere eller oppdragsgiveren risikerer å bruke tiden sin på irrelevante prospekter.

Salgsmøte

Vi gjennomfører salgsmøtet like godt fysisk som digitalt. Produktopplæring er naturligvis helt nødvendig og vil ofte være utslagsgivende for kvaliteten vi evner å levere i salgsmøtet. I møte med en potensiell kunde har vi et bevisst fokus på å lytte til behov, løse de etter beste evne og representere oppdragsgiveren vår på best mulig måte. 

Oppfølging

De fleste produkter der investeringen eller konsekvensene er av ikke ubetydelig art, kreves det gjerne at en ledergruppe eller ett styre tar beslutningen. Oppfølgingsarbeidet fram til beslutningen tas har ofte et variert tidsperspektiv. Vi sørger for med våre systemer og til enhver tid ha kontroll over avtaler og oppfølginger som skal gjøres. På den måten lar vi ingen varme leads bli kalde.

Kontraktsinngåelse

Vi er primært kun involvert i dette stadiet der vi har vært deltakende i hele salgsprosessen. Med klare instrukser og kontraktsmaler ferdigstiller vi avtaleverket før vi overlater kunden til oppdragsgiver for onboarding og/eller produktleveranse.

Hvem vi yter bistand i salgsprosessen for i dag

Referanse på bistand i salgsprosessen Dcode Websolutions

IT selskapet Dcode Websolutions har vi hatt gleden av å bistå i salgsprosessen siden våren 2019. I samarbeidet med Dcode har Insale i stor grad vært involvert i hele salgsprosessen. Arbeidet har hatt sitt fokus i å hjelpe til å ta de ulike produktene som Dcode har laget på sin egenutviklede plattform Getynet ut i markedet. 

Logo Drivstoffappen salgsprosessen

DrivstoffAppen er en brukerstyrt app som gir deg oversikt over hvor det til en hver tid er billigst drivstoff i nærheten av deg.
Insale bistår DrivstoffAppen med salg av annonseplass i forbindelse med nylansering av drivstoff priser ved havner. 

Se gjerne også hvordan vi jobber med Møtebooking og Markedsføring i Insale. 

Kontaktinfo Tobias Tonum

Ønsker du å se nærmere på hvordan Insale kan bli en viktig salgsressurs for din bedrift?

Ta kontakt med Tobias på tlf 906 95 825 eller legg igjen kontaktinfo så tar han kontakt.